Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie p. Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie:

„Festiwal Duetów On i Ona lub Ona i Ona VIII oraz Solistów VII”
(konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie)

Celem konkursu jest popularyzacja umiejętności wokalnych, promowanie młodych talentów, oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz aktywizacja, zawiązywanie i utrzymywanie więzi międzyszkolnych.

Tematyka konkursu jest dowolna, treści, piosenek polskich i zagranicznych powinny być, wykonywane w duecie, solo lub w chórku.

Zgłoszenia:

 • Uczestników prosimy o zgłaszanie się do dnia 05 czerwca 2023r. na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl
 • W tekście proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, adres email, numer telefonu do kontaktu z uczestnikiem, dane szkoły, z której jest uczestnik, dane opiekuna.
 • W załączniku listu proszę dodać przygotowaną wizualną, nagraną prezentację wokalną.
 • W załączniku proszę dodać wypełniony, podpisany dokument (zdjęciem, skanem) – załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku).

Uczestnikiem konkursu zostaje się po spełnieniu wszystkich powyższych elementów.

Informacje ogólne:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, duet lub chórek do max 6 osób.
 • Uczestnicy zobowiązani są przygotować, nie dłuższą niż 5 minut, prezentację wokalną, do podkładu muzycznego – bez słów nawet w refrenie lub a cappella (wykonania, w których będą głosy nagrane, a nie zaśpiewane przez uczestnika, nie będą brane pod uwagę przy ocenie).
 • Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 • Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.
 • Przesłane materiały wideo, zdjęcia będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu i nie będą publikowane przez organizatora konkursu na ogólnie dostępnych portalach internetowych.

Jury konkursowe, powołane przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w skład, którego wchodzą p. Julita Kawecka-Typek – nauczyciel odpowiedzialny za konkurs, p. Jerzy Jagodziński – muzyka, reżyser teatru amatorskiego, pedagog szkolny – p. Elżbieta Błaszczyk-Kubielska, ocenia każdego uczestnika indywidualnie, a ocenie podlegają:

 • umiejętności wokalne (obycie sceniczne, choreografia, ubiór, technika, precyzja, muzykalność, kreatywność, osobowość, oryginalność)  – skala ocen 0-5 pkt,
 • pozytywne przesłanie (treść nieprzygnębiająca) – skala ocen 0-5 pkt,
 • piosenka polska lub w języku mało popularnym (poprawność językowa) – skala ocen 0-5 pkt, piosenki w języku polskim oraz śpiewane w językach mniej popularnych np. po francusku, włosku itd są najwyżej punktowane
 • autorski tekst – skala ocen 0-5 pkt,
 • własny akompaniament – skala ocen 0-5 pkt.

Wybrane zostaną I, II, III miejsce oraz wyróżnienie, a osoby nagrodzone otrzymają dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Pozostałe ustalenia :

 • Komisja  zastrzega sobie prawa innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 • O wyniku decyduje największa liczba punktów zgromadzona przez uczestnika.
 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
  o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Pani Julity Kaweckiej-Typek, tel: 733-009-353

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 08 czerwca 2023r.  o godzinie 1600 w Szkole Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, wyniki w dniu następnym, po południu zostaną umieszczone na stronie szkoły .

Załączniki do regulaminu konkursu:
Załącznik nr 1 –  zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku)