Patron szkoły

Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie przyjęła imię Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 28 maja 1997 roku.

Nadanie imienia szkole zbiegło się w czasie ze zmianą siedziby szkoły i jej przeniesieniem do nowo wybudowanego przy ulicy Emilii Plater 20 budynku, a także z połączeniem ze Szkołą Podstawową nr 31 w Szczecnie. Świadomy wybór patrona szkoły wynikał z decyzji społeczności szkolnej: uczniów, ich rodziców i nauczycieli i był odzwierciedleniem pracy nad rozwojem samorządności oraz kształtowaniem i upowszechnianiem postaw społecznych.

Patron utożsamia wartości, z którymi identyfikują się zarówno uczniowie, rodzice, jak i pedagodzy, jest to bowiem organizacja, która działa na rzecz dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie jest czwartą w kraju placówką (po szkole w Warszawie, Bełchatowie i Obornikach), której Polski Komitet Narodowy UNICEF użyczył swej nazwy i zgodził się objąć nad nią patronat.

Przyjęty patronat wyróżnia nas, ale i zobowiązuje. Dlatego od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie angażuje się w tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi dzieci, propaguje prawa dziecka oraz włącza społeczność uczniowską w działania na rzecz swoich rówieśników w krajach rozwijających się, bierze udział w akcjach i kampaniach UNICEF, angażując w nie tylko środowisko szkolne lecz również środowisko lokalne.

We współpracy z UNICEF nie jesteśmy osamotnieni. Aktywnie uczestniczymy w integracji społeczności obecnie funkcjonujących 23 placówek oświatowych imienia UNICEF z całego kraju. W roku 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie uczestniczyła w I Ogólnopolskim Zjeździe Szkół imienia UNICEF w Warszawie. W kolejnych latach byliśmy uczestnikami takich spotkań organizowanych z inicjatywy szkół w Bełchatowie, Malborku i Bielanach Wrocławskich. W roku 2006 (roku nadania Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie sztandaru) byliśmy organizatorami Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. UNICEF. Wymiana przykładów dobrej praktyki, następująca przy takich okazjach pozwala nam jeszcze skuteczniej propagować działania na rzecz UNICEF.

Corocznie organizowane jest na terenie „Jedenastki” Święto Patrona Szkoły, które z czasem przybrało charakter Festiwalu UNICEF. W bieżącym roku przypada XIII jego edycja. Festiwal UNICEF stał się nie tylko świętem szkoły, ale środowiska placówek edukacyjnych noszących zaszczytne imię UNICEF z całego kraju. W ramach Festiwalu organizujemy cykl konkursów wiedzy, literackich i plastycznych o tematyce związanej z popularyzacją praw dziecka i propagującą poznawanie warunków życia dzieci z całego świata, a przede wszystkim tych, którym z racji urodzenia w trudnych warunkach ekonomicznych i geograficznych trudno jest zapewnić równy start w edukacji i przyszłym życiu. Do udziału w Festiwalu zapraszamy szkoły z całego kraju i wybranych szkół różnych rejonów świata, które zgodziły się na współpracę z nami w zakresie popularyzacji praw dziecka.

Polski Komitet Narodowy UNICEF chętnie dzieli się swym doświadczeniem i wiedzą wspierając działania podejmowane przez dzieci i ich opiekunów. Dlatego częstym gościem Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie jest Pan Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska („Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 11w Szczecinie), który w przystępny sposób przybliża członkom społeczności szkolnej realne problemy dotyczące respektowania, bądź łamania praw dziecka w różnych rejonach świata. To bezcenne doświadczenie dla wielu członków społeczności szkolnej, bowiem sprawia, że patron szkoły nie jest tylko elementem szkolnej tradycji, ale organizatorem pomocy dla dzieci, do wspierania której zaprasza uczestników takich spotkań. A przecież to inicjatywy podejmowane przez dzisiejszych najmłodszych za kilkanaście lat mogą zmieniać świat na lepszy. To podpisem Dyrektora Generalnego UNICEF Polska opatrzone są certyfikaty dla społecznie zaangażowanej placówki, które w każdym roku szkoła zdobywa w ramach aktywnej współpracy ze swoim Patronem, a które prezentujemy w Kąciku UNICEF zorganizowanym na II piętrze szkoły, do odwiedzania, którego zachęcamy uczniów zainteresowanych poznawaniem praw dziecka i zapisów Konwencji, która je zawiera.

KLUB SZKÓŁ UNICEF

Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły z całej Polski, które współpracują ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie, to znaczy z „UNICEF Polska”. Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Nasza szkoła należy do Klubu od 2009 roku.

Celem Klubu Szkół UNICEF jest: Celem Klubu Szkół UNICEF jest:

 • Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata;
 • Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata;
 • Uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca;
 • Propagowanie idei tolerancji;
 • Promowanie idei pomocy humanitarnej;
 • Edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka;
 • Partycypacja młodych osób;
 • Kształtowanie postawy pro-pomocowej;
 • Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF.

SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA

W ramach prac w Klubie Szkół imienia UNICEF w każdym roku szkolnym szkoła bierze udział w dwóch projektach edukacyjno – charytatywnych, w ramach których:

 • dzieciom i młodzieży przybliżamy sytuację życiową, zdrowotną i edukacyjną ich rówieśników z różnych części świata,
 • angażujemy uczniów we współpracę z UNICEF,
 • propagujemy ideę tolerancji międzykulturowej, międzynarodowej i otwartości na inne kultury,
 • zbieramy środki na ratowanie życia dzieci z różnych części świata,
 • wraz z uczniami poznajemy kulturę i obyczaje dzieci w innych krajach,
 • naszym celem jest budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.

Są to m.in. akcje: ,,POMAGA UNICEF”, ,,UNICEF 365”, „PREZENTY BEZ PUDŁA”, „AKCJE RATUNKOWE UNICEF”. Realizuje kolejne edycji projektów edukacyjnych UNICEF ,,WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”, „DOSTRZEC INNYCH – Pomoc humanitarna na świecie”, „BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY!”, „BiznesKlasa UNICEF”, „Gwiazdka dla Afryki”, „MALI uczniowie idą do szkoły”, „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”, „ZAWODY DLA AFRYKI”, „SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA”, „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”.

            W dobie pandemii Szkolny Klub UNICEF propaguje działania UNICEF – Polska adresowane do dzieci i młodzieży w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem oraz decyzją o czasowym zamknięciu placówek oświatowych. Realizujemy je w formie pracy zdalnej na platformie edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11. Jednocześnie zachęcamy do wspierania projektów pomocowych UNICEF kierowanych do dzieci na całym świecie pod hasłem „Dziecko, cicha ofiara pandemii”.