Uwzględniając zgłaszane przez Rodziców uwagi i postulaty dotyczące wakacyjnej działalności przedszkoli, decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzone zostają następujące zasady:

 • praca w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia,
 • chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole,
 • dziecko może korzystać z dyżuru łącznie przez okres nie dłuższy niż 5 tygodni.

Zasady składania zgłoszeń:

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki,
 • wypełniony druk zgłoszenia należy złożyć w placówce macierzystej, koniecznie należy podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu,
 • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę,
 • obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje,
 • dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki,
 • rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 09.06.2023r.,
 • o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor,
 • w trudnych i wyjątkowych sytuacjach rodzica (np. samotne wychowywanie dziecka) dyrektor indywidualnie podejmuje decyzję w sprawie dyżuru wakacyjnego o kolejnych tygodniach wg kryteriów ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia.

28 sierpnia do 01 września – przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

04 września 2023r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.02.2023 do 10.02.2023r.
 • Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.02.2023 do 17.02.2023r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 27.02.2023r.