XV Ogólnopolski Festiwal UNICEF

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 15 grudnia 2021r. Celem organizowanego festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA.
W związku z organizacją Festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół podstawowych z całego kraju (w tym roku w formie zdalnej), którego myślą przewodnią jest popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres szkoły: unicef@sp11.szczecin.pl, do dnia 10 grudnia 2021r. (do godziny 15.00), przesyłamy w formie JPG lub PDF. Prosimy o przesyłanie prac plastycznych i literackich w osobnych wiadomościach – w celu uniknięcia ewentualnej pomyłki (ile prac – tyle wiadomości).

Prace uczniów muszą być opatrzone w wiadomości (nie na pracy) metryczką zawierającą dane uczestnika konkursu i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. Nauczyciele zgłaszający uczestników konkursu są zobowiązani do uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na udział ucznia w konkursie oraz do uzyskania i przesłania na adres organizatora konkursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na przetwarzanie danych osobowych, opublikowanie jego nazwiska na liście uczestników i laureatów konkursu i publikację jego wizerunku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie (zawartych w oświadczeniu nr 1 stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu). Czytelnie wypełnione oświadczenie przesyłamy razem ze zgłoszeniem w formie elektronicznej plik: JPG lub PDF.

Opiekunowie uczestników konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia na konkurs wyrażają zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu. Przesłanie pracy konkursowej na adres organizatora jest równoznaczne z przekazaniem jej na własność Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Na zwycięzców konkursów czekają dyplomy i nagrody. (Każdy opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu). Rozstrzygnięcie nastąpi 15 grudnia 2021r., a wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Nagrody i dyplomy prześlemy pocztą lub będą do odbioru w sekretariacie szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniów klas 0 – III,
– uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
Pytania odnośnie konkursu proszę kierować na adres: unicef@sp11.szczecin.pl

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują w regulaminie: Regulamin konkursu

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa