Procedura składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

  1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie – miesięczny dochód na jedną osobę nie przekraczający kwoty 528, 00 zł netto.
  2. Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami są dostępne w portierni szkoły lub do pobrania ze strony Urzędu Miasta https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp
  3. Wszelkie aktualne informacje, wzór wypełnienia wniosku o stypendium szkolne oraz niezbędna dokumentacja dostępne są na stronie BIP UM (pod wskazanym wyżej linkiem), a także u pedagoga szkolnego (wskazany kontakt telefoniczny).
  4. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić w koszulce lub zaklejonej kopercie do urny wystawionej w szkole (przy portierni) – bezwzględnie do dnia 15 września 2020 r.
  5. Składane oświadczenia muszę być podpisywane przez osoby których dotyczą.
  6. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić pole z numerem telefonu.
  7. Wniosek musi być podpisany przez osobę składającą go.

W przypadku wątpliwości, napotkanych problemów podczas wypełniania dokumentacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pedagogiem szkolnym.        W indywidualnych przypadkach jest możliwy kontakt osobisty z pedagogiem po wcześniejszym ustaleniu terminu z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. kontakt osobisty w maseczce lub przyłbicy, w rękawiczkach, z własnym długopisem.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa