Procedura składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie – miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 600, 00 zł netto.

2. Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami są dostępne przy sekretariacie szkoły (budynek ul. Emilii Plater), w sekretariacie (budynek ul. Dubois) lub u pedagogów szkolnych lub do pobrania ze strony Urzędu Miasta https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

3. Wszelkie aktualne informacje, wzór wypełnienia wniosku o stypendium szkolne oraz niezbędna dokumentacja dostępne są na stronie BIP UM (pod wskazanym wyżej linkiem),      a także u pedagoga szkolnego.

4. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić w koszulce lub zaklejonej kopercie do urny wystawionej w szkole przy sekretariacie (budynek Emilii Plater) lub w szatni (budynek ul. Dubois)  – bezwzględnie do dnia 15 września 2022 r.

W przypadku wątpliwości oraz napotkanych problemów podczas wypełniania dokumentacji zachęcamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa