UWAGA! NOWE WNIOSKI!

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie – miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 600, 00 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje nowy wzór wniosku na stypendium szkolne.
    Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami są dostępne przy sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Emilii Plater, w sekretariacie szkolnym w budynku przy ulicy Dubois lub u pedagogów szkolnych lub są do pobrania ze strony Urzędu Miasta: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp
  • Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić w koszulce lub zaklejonej kopercie do urny wystawionej w szkole przy sekretariacie (budynek Emilii Plater) lub w szatni (budynek ul. Dubois)  – bezwzględnie do dnia 15 września 2023 r.

    W przypadku wątpliwości oraz napotkanych problemów podczas wypełniania dokumentacji zachęcamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.