Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie p. Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie:

Pokaż swój talent III
(konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie)

Celem konkursu jest popularyzowanie działań artystycznych, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, zaprezentowanie w środowisku lokalnym różnorodnych talentów, wyłonienie najciekawszej osobowości wśród uczniów posiadających różnorakie talenty i umiejętności oraz utrzymywanie więzi międzyszkolnych.

Zgłoszenia :

 • Uczestników prosimy o zgłaszanie się do dnia 21 marca 2023r. na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl
 • W tytule emaila proszę wpisać wyraz dotyczący swojego talentu, np. „śpiew”.
 • W tekście proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, adres email, numer telefonu do kontaktu z uczestnikiem, dane szkoły, z której jest uczestnik.
 • W załączniku listu proszę dodać przygotowaną wizualną, nagraną prezentację własnego talentu.
 • W załączniku proszę dodać wypełniony, podpisany dokument (zdjęciem, skanem) – załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku).

Uczestnikiem konkursu zostaje się po spełnieniu wszystkich powyższych elementów.

Informacje ogólne:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów do max 6 osób.
 • Uczestnicy zobowiązani są przygotować, nie dłuższą niż 5 minut, prezentację sceniczną, posiadanego przez siebie talentu: śpiew (do podkładu muzycznego – bez słów lub a cappella), taniec, pokaz sprawności fizycznej, gra na dowolnym instrumencie, recytacja, prezentacja treści akrobatycznych, rysunek (dowolna technika) i inne.
 • Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 • Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.
 • Przesłane materiały wideo, zdjęcia będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu i nie będą publikowane przez organizatora konkursu na ogólnie dostępnych portalach internetowych.

Jury konkursowe, powołane przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w skład, którego wchodzą p. Julita Kawecka-Typek – nauczyciel odpowiedzialny za konkurs, p. Jerzy Jagodziński – muzyka, p. Małgorzata Łukasik – plastyka, reżyser teatru amatorskiego, pedagog szkolny – p. Elżbieta Błaszczyk-Kubielska, ocenia każdego uczestnika indywidualnie, a ocenie podlegają:

 • technika (precyzja, jakość występu, jakość ruchu, muzykalność, dynamika, poprawność językowa),
 • kreatywność (pomysłowość, koncepcja, osobowość),
 • choreografia (wyraz sceniczny, treść, żywioł, siła przekazu),
 • prezentacja (całokształt, sposób prezentacji i umiejętność przekazu).

Wybrane zostaną I, II, III miejsce oraz wyróżnienie, a osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Pozostałe ustalenia :

 • Komisja  zastrzega sobie prawa innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 • O wyniku decyduje największa liczba punktów zgromadzona przez uczestnika.
 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
  o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Pani Julity Kaweckiej-Typek, tel: 733-009-353

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 marca 2023r.  o godzinie 1600 w Szkole Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, wyniki w godzinach popołudniowych następnego dnia  zostaną umieszczone na stronie szkoły.

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 –  zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku)