Nowe terminy rekrutacji do klasy IV sportowej

Nowe terminy rekrutacji do klasy IV sportowej

17 – 19.08.2020 r.Złożenie wniosku o przyjecie do klasy IV sportowej raz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do uprawiania sportu wystawione przez POZ)
20–21.08.2020 r.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy IV sportowej (żeglarska, piłka siatkowa).
24.08.2020 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki prób sprawności fizycznej.
27.08.2020 r.Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 28.08.2020 r.Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane – w formie pisemnego oświadczenia oraz świadectwa ukończenia klasy III
31.08.2020 r.Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV sportowej.
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa