Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-plastycznym (konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie).

„Ludzie z pasją”,  Edycja IV– Życie i działalność Wandy Polaczkowskiej.

Celem konkursu jest ożywienie poprzez prace plastyczne (dopuszczone są różne techniki oraz formaty wykonania prac) dokonań i wizerunku naukowca.

 • Konkurs ma na celu przedstawienie postaci lub dokonań sławnych ludzi. Ta edycja konkursu ma za zadanie przybliżyć postać i osiągnięcia Wandy Polaczkowskiej.
 • Uczestnika konkursu należy zgłosić do 24.10.2023r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl (w tytule proszę wpisać Dorabialska), skan/zdjęcie podpisanej pracy, (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

UWAGA !!!

Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

 • Jury konkursowe, „Ludzie z pasją”,  Edycja IV – Życie i działalność Wandy Polaczkowskiej”, dnia 27.10. 2023r. o godzinie 14.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
  Informacja o zwycięzcy oraz drugim i trzecim miejscu zostanie zamieszczona na stronie szkoły następnego dnia.
 • Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
  • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 p. Małgorzata Nermend.
  • Nauczyciel chemii p. Julita Kawecka-Typek.
  • Nauczyciel plastyki p. Małgorzata Łukasik.

Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.

 • Kryteria oceny:
  • Znajomość biografii oraz osiągnięć naukowych Alicji Dorabialskiej.
  • Oryginalne podejście do tematu w celu zaprezentowania postaci.
  • Prezentacja ciekawych technik plastycznych/ twórczych przy realizacji tematu.
  • Estetyka wykonania pracy.
 • Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  • I miejsce,
  • II miejsce,
  • III miejsce,
   otrzymają nagrody rzeczowe.

Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.

 • Pozostałe ustalenia:
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian
   w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Małgorzaty Łukasik tel: 506-079-064 i Pani Julity Kaweckiej-Typek tel: 733-009-353.
 • Załączniki do regulaminu konkursu:
  Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku).