Ludzie z pasją (edycja II) – konkurs

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-plastycznym (konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie).

„Ludzie z pasją”,  Edycja II– Życie i działalność Zofii Jerzmanowskiej.

Celem konkursu jest ożywienie poprzez prace plastyczne (dopuszczone są różne techniki oraz formaty wykonania prac) dokonań i wizerunku naukowca.

Informacje szczegółowe:

 1. Konkurs ma na celu przedstawienie postaci lub dokonań sławnych ludzi. II edycja konkursu ma za zadanie przybliżyć postać i osiągnięcia Zofii Jerzmanowskiej.
 2. Uczestnika konkursu należy zgłosić do 22.10.2021r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl skan/zdjęcie podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

UWAGA !

Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów prac do Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

 1. Jury konkursowe, „Ludzie z pasją”,  Edycja II – Życie i działalność Zofii Jerzmanowskiej”, dnia 29.10. 2021r. o godzinie 12.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.

Informacja o zwycięzcy oraz drugim i trzecim miejscu zostanie zamieszczona na stronie szkoły.

 1. Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
 • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 p. Małgorzata Nermend.
 • Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
 • Nauczyciel plastyki Małgorzata Łukasik.

Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.

 1. Kryteria oceny:
  1. Znajomość biografii oraz osiągnięć naukowych Zofii Jerzmanowskiej.
  2. Oryginalne podejście do tematu w celu zaprezentowania postaci.
  3. Prezentacja ciekawych technik plastycznych/ twórczych przy realizacji tematu.
  4. Estetyka wykonania pracy.
 2. Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  1. I miejsce
  2. II miejsce
  3. III miejsce
   otrzymają nagrody rzeczowe.

Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.

Pozostałe ustalenia:
– Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
– Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
– Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u p. Julity Kaweckiej-Typek, tel: 733-009-353 i p. Małgorzaty Łukasik tel: 506-079-064.

Załączniki do regulaminu konkursu:
Załącznik nr 1 –  zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa