Zaproszenie do udziału w Konkursach organizowanych w ramach XVII Ogólnopolskiego Festiwalu UNICEF.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 14 grudnia 2023r. Celem organizowanego festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA.

W związku z organizacją festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół podstawowych z całego kraju, którego myślą przewodnią jest popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres szkoły: ul.: Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, do dnia 7 grudnia 2023r. (prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie). Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Prosimy o przesyłanie prac plastycznych i literackich wyraźnie podpisanych (metryczka ucznia i dane opiekuna/nauczyciela) z dołączonym oświadczeniem (najlepiej podpiętymi do pracy).

Nauczyciele zgłaszający uczestników konkursu są zobowiązani do uzyskania i przesłania na adres organizatora konkursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na udział ucznia w konkursie, zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na przetwarzanie danych osobowych, oraz zgody na opublikowanie jego nazwiska na liście uczestników i laureatów konkursu i publikację jego wizerunku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie (zawartych w oświadczeniu nr 1 stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu).

Opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie ich imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia na konkurs.

Przesłanie pracy konkursowej na adres organizatora jest równoznaczne z przekazaniem jej na własność Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie (prace nie będą zwracane).

Na zwycięzców konkursów czekają dyplomy i nagrody. (Każdy opiekun laureata konkursu otrzyma podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu). Rozstrzygnięcie nastąpi 14 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie o godzinie 10.20 na uroczystym apelu w sali gimnastycznej szkoły. Nagrody i dyplomy dla uczestników spoza Szczecina prześlemy pocztą, pozostałe będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 19.12.2023r.

Inne informacje: Pytania odnośnie konkursu proszę kierować do Pani Małgorzaty Łukasik (506 079 064), koordynatora konkursów.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszenia znajduje się w załączonym dokumencie:

Dokument: ZAPROSZENIE do udziału w XVII Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF