Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie p. Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w II Edycji konkursu: KOLOROWE OKNO NA MOJE MIASTO – witraż.

CELE KONKURSU:

 • Przybliżenie uczestnikom konkursu sztuki witrażowej.
 • Pokazanie w ciekawy sposób krajobrazu (ciekawego miejsca, pejzażu).
 • Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności.
 • Prezentacja własnych dokonań twórczych.
 • Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów ich pracy.
 • Popularyzacja historii naszego regionu, poszerzenie wiedzy o zabytkach kulturalnych i sakralnych województwa, zdobywanie wiedzy o ciekawych miejscach swojej okolicy, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.

TEMATYKA:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie witrażu przedstawiającego widok za oknem.
 • Prace tematycznie muszą nawiązywać do tematu konkursu.

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej – (witraż papierowy) z wykorzystaniem bibuły, papieru technicznego kolorowego.
 • Format dowolny (A4, A3, …).

TERMIN:
Zdjęcie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres szkoły, do dnia 22 marca 2023r.:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. E. Plater 20, 71 – 632 Szczecin, dopisek: Witraż – konkurs plastyczny. Prosimy o przesyłanie prac plastycznych z wypełnionymi drukami oraz czytelnie podpisanych – w celu uniknięcia ewentualnej pomyłki.

Prace uczniów muszą być opatrzone w metryczką zawierającą dane uczestnika konkursu i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. Nauczyciele zgłaszający uczestników konkursu są zobowiązani do uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na udział ucznia w konkursie oraz do uzyskania i przesłania na adres organizatora konkursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na przetwarzanie danych osobowych: opublikowanie jego nazwiska na liście uczestników i laureatów konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie
(zawartych w oświadczeniu nr 1 stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu). Czytelnie wypełnione oświadczenie przesyłamy razem ze zgłoszeniem.
Opiekunowie uczestników konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia na konkurs wyrażają zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu. Przesłanie pracy konkursowej na adres organizatora jest równoznaczne z przekazaniem jej na własność Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Na zwycięzców konkursów czekają dyplomy i nagrody.
(Każdy opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu).
Rozstrzygnięcie nastąpi 27 marca 2023r., a wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie.

NAGRODY I KRYTERIA OCENY:
Nagrody i dyplomy będą do odbioru w sekretariacie szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi w następujących kategoriach wiekowych:

 • uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
  Kryteria oceny:
  • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
  • staranność i estetyka wykonania,
  • walory artystyczne,
  • samodzielność wykonania pracy,
   Decyzja Jury jest ostateczna.

Pytania odnośnie konkursu proszę kierować do: Małgorzata Łukasik – 506079064

Załącznik: Regulamin wraz z oświadczeniem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego