„Jak dobrze znasz RNA?” – konkurs

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie biologiczno-chemicznym (konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie).

„Jak dobrze znasz RNA?”,  Edycja I

Celem konkursu jest poznanie kwasu rybonukleinowego poprzez zabawę i dzięki poszukiwaniu materiałów w różnych źródłach.

 1. Konkurs polega na opowiedzeniu twórczym o RNA zawierając informacje na wszystkie przedstawione poniżej pytania. Forma tej odpowiedzi jest dowolna, może to być notatka na dowolnym materiale, odpowiedzi na pytania w formie pliku audiowizualnego lub zaprezentowanie odpowiedzi np. na kartce brystolu.
  Pytania:
  1. Co to jest RNA?
  2. Podaj rodzaje RNA i przedstaw każdy z nich jednym zdaniem.
  3. Jakie funkcje pełni RNA?
  4. W jakich produktach żywnościowych można spotkać kwasy nukleinowe?
  5. Z czego składa się każdy rybonukleotyd?
  6. Przedstaw pozycje dołączenia rybozy, adeniny, guaniny, cytozyny i uracylu
  7. oraz podaj ich wzory sumaryczne i strukturalne.
  8. Rybonukleotydy są rybonukleozydami związanymi pewnym wiązaniem z jedną lub kilkoma grupami fosforanowymi, podaj rodzaj tego wiązania.
 2. Uczestnika konkursu należy zgłosić do 29.11.2021r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl skan/zdjęcie/plik podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

  UWAGA !
  Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów swoich prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.
 3. Jury konkursowe, ” Jak dobrze znasz kwas RNA?”, dnia 10.12. 2021r. o godzinie 12.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
  Informacja o zwycięzcy oraz drugim i trzecim miejscu zostanie zamieszczona na stronie szkoły.
 4. Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
  1. Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Pani Małgorzata Nermend.
  2. Nauczyciel biologii Joanna Stelmaszyk-Subzda.
  3. Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
 5. Kryteria oceny:
  • Znajomość RNA pod względem biologicznym jak i chemicznym.
  • Oryginalne podejście do tematu.
  • Estetyka wykonania pracy.
 6. Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe.
   Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 7. Pozostałe ustalenia:
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian
   w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 8. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Joanny Stelmaszyk-Subzdy, tel: 669-001-315 i Pani Julity Kaweckiej-Typek, tel: 733-009-353
 9. Załączniki do regulaminu konkursu
  Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku).

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa