Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie biologiczno-chemicznym (konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie).

„Jak dobrze znasz białka?”, Edycja III

Celem konkursu jest poznanie aminokwasów poprzez zabawę i dzięki poszukiwaniu materiałów w różnych źródłach.

 • Konkurs polega na opowiedzeniu twórczym o aminokwasach zawierając informacje na wszystkie przedstawione poniżej pytania. Forma tej odpowiedzi jest dowolna, może to być notatka na dowolnym materiale, odpowiedzi na pytania w formie pliku audiowizualnego lub zaprezentowanie odpowiedzi np. na kartce brystolu.

PYTANIA:

 1. Podaj podział białek i streść je jednym zdaniem.
 2. Co to są białka?
 3. Jaki skład pierwiastkowy mają białka?
 4. Wyjaśnij następujące pojęcia : efekt Tyndalla, ścinanie białka, denaturacja, koagulacja, peptyzacja.
 5. Wyjaśnij, podając po 1 przykładzie z życia codziennego, następujące pojęcia : zol, żel, keratyna, botulina, gluten.
 6. Omów przebieg reakcji ksantoproteinowej i biuretowej (słownie i reakcją)?
 • Uczestnika konkursu należy zgłosić do 10.10.2023r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl, (w temacie proszę wpisać „konkurs amino”), skan/zdjęcie/plik podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

UWAGA !!!
Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów swoich prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

 • Jury konkursowe, „Jak dobrze znasz białka?”, dnia 13.10.2023r. o godzinie 14.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
  Informacja o zwycięzcy oraz drugim i trzecim miejscu zostanie zamieszczona na stronie szkoły w kolejnym dniu.
 • Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
  • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzata Nermend.
  • Nauczyciel biologii Joanna Stelmaszyk-Subzda.
  • Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
   Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.
 • Kryteria oceny:
  • Znajomość aminokwasów pod względem biologicznym jak i chemicznym.
  • Oryginalne podejście do tematu.
  • Estetyka wykonania pracy.
 • Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
   otrzymają nagrody rzeczowe.
   Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 • Pozostałe ustalenia:
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u pani Joanny Stelmaszyk-Subzdy tel: 669-001-315 i pani Julity Kaweckiej-Typek tel: 733-009-353.
 • Załączniki do regulaminu konkursu
 • Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku)