Gorączka Złota

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie informuje, że w akcji pt. „Gorączka Złota” na terenie miasta Szczecin łącznie zebrano kwotę 2400,06 zł.
Nasza szkoła zebrała kwotę: 884,48 zł.
Zebrane środki finansowe zostały przekazane na wypoczynek letni podopiecznych świetlic środowiskowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa