Dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych SP11

Szanowni Rodzice,
czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.
Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą kolejny rok wyłącznie w placówkach macierzystych.
Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Zasady składania zgłoszeń:

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 • Wypełniony druk zgłoszenia rodzic składa w placówce macierzystej, koniecznie powinien podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.
 • Obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje.
 • Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki.
 • Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 10.06.2022 r.
 • Dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 • O organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor.
 • Rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia

 • 22 sierpnia do 31 sierpnia — przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • 01 września 2022 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.12.2021 do 10.12.2021r.
 • Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.12.2021 do 24.12.2021r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 27.12.2021r.

Druk zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2022

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa