Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły, do  tradycyjnego nauczania.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – nie wolno przytulić koleżanki na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi, że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne, a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

 • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
 • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
 • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
 • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

Organizacja  lekcji

 • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w swojej sali,
 • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
 • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
 • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
 • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

Organizacja przerw

 • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów,   
 • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
 • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
 • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
 • Na początku  przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

Organizacja pracy stołówki szkolnej

 • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
 • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
 • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III,
 • W świetlicy uczniowie powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
 • Ze względu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,

UWAGA!
Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Drodzy Państwo,
życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.
Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

Serdecznie pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Małgorzata Nermend

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa