Konkurs chemiczno-plastyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-plastycznym (konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej).

„Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest ożywienie poprzez prace plastyczne (dopuszczone są różne techniki oraz formaty wykonania prac) dokonań i wizerunku naukowca.

 1. Konkurs ma na celu przedstawienie postaci lub dokonań sławnych ludzi. Pierwsza edycja konkursu ma za zadanie przybliżyć postać i osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie.
 2. Uczestnika konkursu należy zgłosić do 12.10.2020r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl skan/zdjęcie podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

UWAGA !
Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

 1. Jury konkursowe, „Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie”, dnia 23.10. 2020 o godzinie 10.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
  • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzata Nermend.
  • Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
  • Nauczyciel plastyki Małgorzata Łukasik.
   Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.
 3. Kryteria oceny:
  • Znajomość biografii oraz osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej – Curie.
  • Oryginalne podejście do tematu w celu zaprezentowania postaci.
  • Prezentacja ciekawych technik plastycznych/ twórczych przy realizacji tematu.
  • Estetyka wykonania pracy.
 4. Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
   otrzymają nagrody rzeczowe.
   Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 5. Pozostałe ustalenia
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 91 423-28-88, prosząc o kontakt z Panią Julitą Kawecką-Typek lub Panią Małgorzatą Łukasik.
 7. Załączniki do regulaminu konkursu:
  załącznik nr1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize