„Podaruj Oldze kasztany”

„Podaruj Oldze kasztany”

Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają wszystkich uczniów do aktywnego włączenia się do tej akcji:

I Ty możesz pomóc zgromadzić środki na sfinansowanie terapii chodu na lokomacie.

Z B I E R A J  K A S Z T A N Y
Akcja trwa do 23.10. 2020r.

Kasztany muszą być bez zielonych łupinek ( i raczej takie są). Zebrane przechowaj, a następnego dnia dostarcz do pokoju nauczycielskiego.

Przynieść je należy w pudełku np. po butach lub workach po ziemniakach i cebuli, w workach na śmieci lub torbach na zakupy. Nie zapomnij umieścić kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, tak aby można było Tobie wpisać punkty do zachowania.

PLAKAT REKLAMUJĄCY AKCJĘ

Konkurs chemiczno-plastyczny

Konkurs chemiczno-plastyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-plastycznym (konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej).

„Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest ożywienie poprzez prace plastyczne (dopuszczone są różne techniki oraz formaty wykonania prac) dokonań i wizerunku naukowca.

 1. Konkurs ma na celu przedstawienie postaci lub dokonań sławnych ludzi. Pierwsza edycja konkursu ma za zadanie przybliżyć postać i osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie.
 2. Uczestnika konkursu należy zgłosić do 12.10.2020r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl skan/zdjęcie podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

UWAGA !
Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

 1. Jury konkursowe, „Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie”, dnia 23.10. 2020 o godzinie 10.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
  • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzata Nermend.
  • Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
  • Nauczyciel plastyki Małgorzata Łukasik.
   Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.
 3. Kryteria oceny:
  • Znajomość biografii oraz osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej – Curie.
  • Oryginalne podejście do tematu w celu zaprezentowania postaci.
  • Prezentacja ciekawych technik plastycznych/ twórczych przy realizacji tematu.
  • Estetyka wykonania pracy.
 4. Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
   otrzymają nagrody rzeczowe.
   Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 5. Pozostałe ustalenia
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 91 423-28-88, prosząc o kontakt z Panią Julitą Kawecką-Typek lub Panią Małgorzatą Łukasik.
 7. Załączniki do regulaminu konkursu:
  załącznik nr1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
Procedura składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Procedura składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie – miesięczny dochód na jedną osobę nie przekraczający kwoty 528, 00 zł netto.
 2. Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami są dostępne w portierni szkoły lub do pobrania ze strony Urzędu Miasta http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp
 3. Wszelkie aktualne informacje, wzór wypełnienia wniosku o stypendium szkolne oraz niezbędna dokumentacja dostępne są na stronie BIP UM (pod wskazanym wyżej linkiem), a także u pedagoga szkolnego (wskazany kontakt telefoniczny).
 4. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić w koszulce lub zaklejonej kopercie do urny wystawionej w szkole (przy portierni) – bezwzględnie do dnia 15 września 2020 r.
 5. Składane oświadczenia muszę być podpisywane przez osoby których dotyczą.
 6. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić pole z numerem telefonu.
 7. Wniosek musi być podpisany przez osobę składającą go.

W przypadku wątpliwości, napotkanych problemów podczas wypełniania dokumentacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pedagogiem szkolnym.        W indywidualnych przypadkach jest możliwy kontakt osobisty z pedagogiem po wcześniejszym ustaleniu terminu z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. kontakt osobisty w maseczce lub przyłbicy, w rękawiczkach, z własnym długopisem.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa