Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3

Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły, do  tradycyjnego nauczania.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – nie wolno przytulić koleżanki na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi, że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne, a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

 • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
 • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
 • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
 • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

Organizacja  lekcji

 • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w swojej sali,
 • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
 • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
 • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
 • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

Organizacja przerw

 • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów,   
 • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
 • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
 • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
 • Na początku  przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

Organizacja pracy stołówki szkolnej

 • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
 • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
 • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III,
 • W świetlicy uczniowie powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
 • Ze względu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,

UWAGA!
Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Drodzy Państwo,
życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.
Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

Serdecznie pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Małgorzata Nermend

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

W przedszkolach:

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca   do 20 sierpnia,
 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki,
 • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki,
 • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę,
 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje,
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie,
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych placówek,
 • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu,
 • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor,
 • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

ZASADY NABORU

 • Rodzice zgłaszają w swoim macierzystym przedszkolu, w jakim okresie dziecko będzie korzystało z opieki,
 • Na podstawie zgłoszeń dyrektor ustala plan urlopów,
 • Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc w określonym terminie, istnieje możliwość zmiany deklarowanego w zgłoszeniu terminu,
 • Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc stosuje się zasady pierwszeństwa (COVID), pierwszeństwo maja również dzieci, które wcześniej nie korzystały z opieki wakacyjnej.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych  w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
01 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie  od 18.01.2021r. do 29.01.2021r.
 • Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021r. do 12.02.2021r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021r.

załącznik: zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize